Föregående sidaa

Ståndsdragonerna 1700-1721

I ett kungligt brev, daterat den 26 april 1700, utgick det befallning på att landets adel och ståndspersoner skulle låta uppsätta dragoner som sedermera skulle ingå i. planerade ståndsdragonregementen. En dragon skulle uppsättas för vart hundrade mantal i församlingen. Då det inte fanns någon adel på Gotland gällde skrivelsen i första hand öns prästerskap och de förmögna kalkugnsägarna. Förutom att de skulle rusta en dragon skulle de även utrusta denne med en god klippare, gevär och full mundering.
En kort tid efter skrivelsens ankomst samlade den dåvarande landshövdingen på Gotland von der Osten representanter för de berörda parterna till en överläggning om hur man i största möjliga mån skulle kunna uppfylla den kungliga befallningen. 1 en skrivelse till defensionskommissionen den 24 maj och till konungen den 8 juni, redogjorde han för resultatet av mötet. Prästerskapet hade lovat att rusta en dragon, men skulle man följa konungens befallning på att för varje hundrade mantal en dragon skulle rustas så skulle antalet dragoner från Gotland endast komma att uppgå till ca. 10 man. De gotländska prästgårdarna var små och deras mantal uppgick sällan till mera än tio. Prästerskapet kom emellertid med ett eget motförslag. Man skulle istället rusta en dragon för vart pastorat på ön, dock med villkoret att dragonerna skulle få stanna kvar på ön och användas till dess försvar istället för att skickas till fastlandet, man ville också att prästerna skulle få utnyttja dessa dragoner till andra sysslor då de inte var i tjänst.Däremot utrustning till dragonerna kunde man inte bistå med, mest därför att sådant fanns ej att tillgå på ön.
Den 25 december kom konungens svar: “de dragoner som i å måtto utgöres måtte förbliva kvar i landet och brukas till dess försvar vid påfordrande nödfall". Konungen gick alltså med på prästerskapets krav. Då det gällde kalkugnsägarnas dragoner torde de ha uppgått till ca. 7 man. Emellertid synes de ej ha blivit uppsatta förrän år 1715 eller 1716. De män som utsågs till dragoner var i de flesta fall antingen klockare eller prästgårdsdrängar. Munderingen var mycket bristfällig, ofta något prästen själv bistod med. Längre fram fick man kläder av dels blått kläde, dels blå vadmal. Deras hästar var oftast små gotländska russ. Även deras vapen var bristfälliga. Inte förrän år 1714 fick man tillgång till nya vapen. Varje dragon blev då utrustad med, en flintlåskarbin, en flintlåspistol och en värja med gehäng.
De gotländska dragonerna var fast anställda soldater som användes i första hand till bevakningstjänst. Åren 1711-14 tjänstgjorde huvuddelen av styrkan som garnisionstrupp vid Karlsvärds fästning. Ännu i slutet på kriget fanns det en mindre styrka kvar där.
Det gick dock trögt med rustandet, och det kom ett flertal anmärkningar från högre ort. Inte förrän man hade lyckats få fatt i en duglig officer som chef för dragonerna blev det lite mer fart på rustandet.
Mannen som fick till uppgift att leda de gotländska dragonerna var en löjtnant som hade tjänstgjort vid Elfsborgs regemente, Fredrik Sturtzenbecker. Han var omtalad för att vara en "duglig och brav officer" . Han fick då han tillträdde tjänsten kaptens rang. Hans närmaste man blev en löjtnant Paul Michalski. Han hade tidigare tjänstgjort vid ett dragonregemente i Litauen. Han blev dock kvar endast till början av år 1712 då han överflyttades till allmogeinfanteriet. Befälskadern växlade under åren något, men i huvudsak bestod den av, 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fänrik, 1 fältväbel, 1 sergeant, 1 förare, 1 trumslagare, 1 profoss och 1 korpral. Efter det svåra nederlaget för den svenska hären vid Poltava och den efterkommande kapitulationen, där nästan hela den svenska armén tillfångatogs, måste man nu försöka att ersätta de förlorade styrkorna med nya färska trupper. Därför utsändes det bl.a. till den gotländske landshövdingen en skrivelse, daterad den 24 januari 1712 om nyuppsättande av ståndsdragoner.
1 en svars skrivelse den 24 april hänvisar den gotländske landshövdingen till att kungen själv i sin skrivelse å den 26 april 1700 hade sagt att man endast skulle sätta upp dragoner efter ett visst mantal, och i Gotlands fall då endast 10 man. Nu hade man ju emellertid satt upp det fyrdubbla på de villkoren att de skulle få stanna kvar på ön, vilket ju också konungen hade givit sitt tillstånd till i sin skrivelse den 25 december år 1700. Allt blev som landshövdingen ville, och som konungen tidigare hade befallt, dragonerna fick stanna kvar hemma på ön.
De gotländska ståndsdragonerna var aldrig inblandad i strid med någon fiende. Enligt Söderbergs bok “ Gotländskt försvar “, så skulle de gotländska dragonerna ha tjänstgjort i fälttågen i Polen och Ryssland. Jag har dock i min forskning ej funnit något som talar för detta, däremot fanns det en del enstaka dragoner som sedermera tjänstgjorde i något av de regementen som var förlagda i Polen respektive Ryssland.
Efter freden 1721 i Nystad begärde det gotländska prästerskapet att de skulle slippa hålla dragoner. Den 1 mars 1722 gav den dåvarande konungen Fredrik tillstånd att upplösa ståndsdragonerna på Gotland.

 

 

Adamsson, Hans

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Andersson, Jöns

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1713.

 

 

Ballin, Jöran

Dragon för Barlingbo och Ekeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

 

 

Bartemsson, Nils

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721.

 

 

Berg, Lars

Dragon för Fardhem, Linde och Lojsta,vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1716.

 

 

Bergfeldt-Jacobsson, Båtel

Dragon för Klinte och Fröjel, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1721.

 

 

Bergström-Adamsson, Jöran

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1718.

 

 

Bergvall, Jacob

Dragon för Fardhem, Linde och Lojsta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

 

Bergvall, Olof

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

 

 

Botarfve, Matts

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

 

Briant, Ullrik

Trumslagare vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Bryggman, Hans

Bosatt i Visby

Dragon för Visby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

 

 

Båås, Olof

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714.

 

 

Bählman, Johan

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

 

Christensson, Lars

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

 

Christiansson, Pehr

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712.

 

 

Dahlström, Pehr

Dragon för Dalhem, Ganthem och Halla, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.  

 

 

Ditman, Anders

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

Ducker, Olof

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Ekman, Mårten

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Ekman, Mårten

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1718.

 

 

Eriksson, Erik

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1714.

 

 

Flink, Johan

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Fohlberg, Hans

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721.

 

 

Fohlin, Hans

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1719.

 

 

Follingbeck, Jöns

Dragon för Follingbo och Akebäck, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

 

Frikopp, Pehr

Dragon för Vänge, Buttle och Guldrupe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721.

 

 

Frimodig, Jacob

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

Frisker, Jöran

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

From, Clas

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

 

 

From, Elias

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

 

Grensson, Adam

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1704-1706.

 

 

Göthe, Olof

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Haltman, Pehr

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Hansson, Hans

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

 

 

Hansson, Hans

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1718.

 

 

Hansson, Lars

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

 

 

Hansson, Olof

Dragon för Fole och Lokrume, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712.

 

 

Hansson, Pehr

Bosatt vid Hexarve i Buttle

Dragon för Vänge, Buttle och Guldrupe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1718.

 

 

Hansson, Pehr

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1719.

 

 

Hansson, Pehr

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

 

 

Hejdberg, Nils

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Helberg, ?

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1717.

 

 

Hummelin, Olof

f. (1675) på Gotland.

Dragon, med nr:15 vid kapten Örnstedts kompani vid Livdragonregementet 1700.

 

 

Hörenfeldt, Hans

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

Jacobsson, Anders

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1708.

 

 

Jacobsson, Jacob

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1717.

 

 

Jacobsson, Jöns

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1714.

 

 

Jacobsson, Lars

Dragon för Levide och Germu, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1718.

 

 

Jacobsson, Lars

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1716.

 

 

Jacobsson, Mårten

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

 

 

Jacobsson, Olof

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1718.

 

 

Jacobsson, Pehr

Dragon för Hejde och Väte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1708-1712.

 

 

Jacobsson, Rasmus

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1719.

 

 

Jespersson, Anders

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1704 –1708.

 

 

Jonsson, Nils

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721.

 

 

Jöransson, Clas

Dragon för Klinte och Fröjel, vid ståndsdragonerna på Gotland 1709-1711.

 

 

Jöransson, Hans

Dragon för Fårö, vid ståndsdragonerna på Gotlands 1715-1717.

 

 

Kock, Temme

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Larsson, Hans

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

 

Larsson, Jacob

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1717.

 

 

Larsson, Johan

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1718

 

 

Larsson, Jöran

Dragon för Burs och Stånga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1718

 

 

Larsson, Pehr

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717.

 

 

Larsson, Pehr

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

 

 

Larsson, Rasmus

Dragon för Lärbro och hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1715.

 

 

Larsson, Rasmus

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1715.

 

 

Lefberg, Hans

Dragon för Levide och Gerum, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Levit - Alexandersson, Alexander

f. (1690) på Gotland.

Dragon med nr:66 (ändrat till med nr:75 1720) vid kapten Ungerns kompani vid Livdragonregementet 1718.

 

 

Liffedarfve - Jacobsson, Pehr

Dragon för Eskelhem och Tofta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711.

 

 

Lingberg, Petter

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717.

 

 

Lund - Johansson, Lars

Dragon för Väskinde och Bro, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1721.

 

 

Lundberg, Johan

Rustmästare vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720, förare 1721

 

 

Lustig, Jacob

Dragon för Källunge och Vallstena, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1718.

 

 

Lustig-Pehrsson, Jacob

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1720.

 

 

Mattise, Rasmus

Dragon för Endre och Hejdeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1711.

 

 

Mauritzon, Jöns

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

 

Mauritzon, Jöns

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707

 

 

Mickelsson, Matts

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711

 

 

Mårtensson, Olof

Dragon för Follingbo och Akebäck, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1715.

 

 

NN, Anders

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1712

 

 

NN, Anders

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1715

 

 

NN, Clas

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1711

 

 

NN, Erik

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1709.

 

 

NN, Fride

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

 

NN, Gabriel

Bosatt vid Lillgårds i Rone

Dragon för Rone och Eke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1712.

 

 

NN, Hans

Dragon för Hablingbo och Silte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707-1708.

 

 

NN, Ilian

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1717.

 

 

NN, Jacob

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

 

NN, Jacob

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga,  vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

 

NN, Joen

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1716.

 

 

NN, Lars

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland  1706-1708.

 

 

NN, Lars

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1713.

 

 

NN, Olof

Dragon för Hejnum och Bäl, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

 

 

NN, Olof

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1712.

 

 

NN, Olof

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1711.

 

 

NN, Pehr

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719

 

 

NN, Rasmus

Dragon för Grötlingbo och Fide, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1709

 

 

NN, Rasmus

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1710.

 

 

Norberg - Larsson, Nils

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

Nygårds, Lars

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711.

 

 

Nährström, Johan

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

Näsman, Lars

Dragon för Alva och Hemse, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719.

 

 

Näsman, Lars

Dragon för Havdhem och Näs, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

 

Olofsson, Båtel

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1708-1711.

 

 

Olofsson, Hans

Dragon för Levide och Gerum, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

 

 

Olofsson, Jöns

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1705-1710.

 

 

Olofsson, Paul

Hovslagare vid dragonerna. Den 6 Junji (1768 i Lye) dödde dannemannen Paul Olofsson Härfars i sitt 2dra och 70 års ålder af många tillstötande sjukdomar, var alltid en tålig, sacktmodig och Kärlig man som aldrig ofredade någon m...ta: förstod smedhandtvärcket rätt väl, var ock Hofslagare vid Dragoune Regementet under Majoren Brase i 3 år, begrofs d 14 Dito på Gången inne uti Kÿrckan."

 

 

Olofsson, Pehr

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713.

 

 

Olofsson, Pehr

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1721.

 

 

Pehrsson, Christian

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1719.

 

 

Pehrsson, Clas

Dragon för Hablingbo och Silte, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721

 

 

Pehrsson, Hans

Dragon för Alskog och Lye, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1714.

 

 

Pehrsson, Hans

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706

 

 

Pehrsson, Hindrich

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1716

 

 

Pehrsson, Johan

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1715.

 

 

Pehrsson, Jöran

Dragon för Barlingbo och Ekeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1717.

 

 

Pehrsson, Olof

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1719.

 

 

Pehrsson, Olof

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1707

 

 

Pehrsson, Pehr

Dragon för När och Lau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1711-1712.

 

 

Pihlqvist, Hans

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714, förare vid enrollerade allmogeinfanteriet på Gotland 1715-18.

 

 

Rasmusson, Anders

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1713.

 

 

Rasmusson, Rasmus

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714.

 

 

Robbenarfve, Pehr

Dragon för Garda och Etelhem, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706-1709.

 

 

Roman, Pehr

Dragon för Roma och Björke, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1719.

 

 

Rothman, Nils

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Sandmark, Hans

Dragon för Sanda, Mästerby och Västergarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Simeonsson, Lars

Dragon för Eksta och Sproge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1715.

 

 

Simunde, Jöns

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1706.

 

 

Sjödahl, Hindrich

Dragon för Sjonhem och Viklau, vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1721.

 

 

Slinkenberg, Christian

Dragon för Othem och Boge, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Stanges, Lars

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1717.

 

 

Stenberg, Rasmus

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720-1721, korpral 1720.

 

 

Strand (Brand), Pehr

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1720.

 

 

Strand, Båtel

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1721.

 

 

Suderbys, Nils

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1717.

 

 

Söderberg, Clas

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713.

 

 

Söderberg, Jacob

Dragon för Vamlingbo och Sundre, vid ståndsdragonerna på Gotland 1714-1720.

 

 

Söderman, Ilian

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

 

 

Söderman, Ilian

Dragon för Rute, Bunge och Fleringe, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Telman, Lars

Dragon för Lärbro och Hellvi, vid ståndsdragonerna på Gotland 1713-1721.

 

 

Thomsson, Pehr

Dragon för Dalhem, Ganthem och Halla, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1719.

 

 

Thomsson, Pehr

Dragon för Stenkyrka och Tingstäde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1710-1714.

 

 

Toftman-Hansson, Lars

Dragon för Eskelhem och Tofta, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721

 

 

Trotsig, Georg

Sergeant vid ståndsdragonerna på Gotland 1717-1718.

 

 

Träskenfeldt, Pehr

Dragon för Martebo och Lummelunda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720.

 

 

Wahlberg - Andersson, Lars

d. juli 1722 i Visby.

Dragon för Källunge och Vallstena 1712-1716 vid ståndsdragonerna på Gotland, korpral 1720.

 

 

Wahlgren, Anders

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1720.

 

 

Wahlgren, Olof

Dragon för Vall och Hogrän, vid ståndsdragonerna på Gotland 1712-1714.

 

 

Wellberg, Hindrich

f. (1679) på Gotland.

Dragon, med nr:39 vid kapten Örnstedts kompani vid Livdragonregementet 1700.

 

 

Westerberg, Olof

Dragon för Stenkumla, Träkumla och Västerhejde, vid ståndsdragonerna på Gotland 1715-1721.

 

 

Westman, Pehr

Dragon för Kräklingbo, Ala och Anga, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

Westman, Pehr

Dragon för Östergarn, Ardre och Gammelgarn, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1719.

 

 

Vinblad, David

Dragon för Gothem och Norrlanda, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719

 

 

Vinblad, David

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1716-1721.

 

 

Vinblad, Thomas

Dragon för Hörsne och Bara, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718.

 

 

Wyk, Pehr

Dragon för Öja och Hamra, vid ståndsdragonerna på Gotland 1720

 

 

Österberg, Jacob

Dragon för Hangvar och Hall, vid ståndsdragonerna på Gotland 1719-1721.

 

 

Österberg, Olof

Dragon för Endre och Hejdeby, vid ståndsdragonerna på Gotland 1718-1721.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig